Залікова робота


Множина сайтів:

www.fedorovatanya.io.ua

www.syrotyuk-pm.ucoz.ua

www.programyvanya.ucoz.ua

www.yabonska.ucoz.ua

shatinmichacl.wix.com

Кравчук Вікторія Василівна


Викладач Огірко Ігор Васильович


Електронний підручник призначений для студентів і слухачів малої академії наук


Прикладна математика — галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть:чисельні методиматематична фізикаматематична хіміялінійне програмуванняоптимізація і дослідження операціймоделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатикатеорія інформаціїтеорія ігортеорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометріятеорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називаєтьсяінформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.


Література:


1. Алгоритми швидкодіючих процесорів САР реального часу, працюючих у замкнутому контурі керування / Б.В. Дурняк, І.П. Стрепко, О.В. Тимченко // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 1999. — N 1. — С. 53-56. — укр. Розглянуто задачу синтезу швидкодіючих алгоритмів процесорів цифрових систем автоматичного регулювання поліграфічним обладнанням реального часу в замкненому контурі керування на базі різницевих підходів і рециркуляції. Індекс рубрикатора НБУВ: М8-5-05 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

2. Аналіз проблем розвитку графічних методів захисту поліграфічних документів / Б.В. Дурняк, В.З. Пашкевич // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2007. — N 2. — С. 124-130. — укр. Проаналізовано проблеми розвитку графічних методів захисту поліграфічних документів, застосовуваних як у соціальній сфері, так і в сфері управління. Наголошено на необхідності запровадження ефективного захисту документів для запобігання їх фальсифікації. Індекс рубрикатора НБУВ: М894 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

3. Видавнича діяльність Української академії друкарства, 2003 - 2008 рр.: бібліогр. покажч / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 138 с. — ISBN 978-966-322-118-2. — укр. Наведено інформацію про монографії, підручники, посібники, довідкові видання, збірники наукових праць, матеріали конференцій, автореферати дисертацій, бібліографічні покажчики, методичні вказівки, навчальні програми, нормативні матеріали, видані Українською академією друкарства у 2003 - 2008 рр. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.4(4УКР)715я1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА700738

4. Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд: Моногр. / Б.В. Дурняк, А.М. Штангрет, О.В. Мельников; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 274 с. — Бібліогр.: с. 263-272. — ISBN 966-322-057-0. — укр. Розглянуто стан і тенденції функціонування видавничо-поліграфічної галузі України за 2001 - 2004 рр. Наведено інформацію щодо учасників ринку видавничо-поліграфічних послуг, сучасних тенденцій розвитку ринку друкованої продукції, фінансових результатів господарювання, ефективності використання активів підприємств, забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів. Досліджено інвестиційну активність підприємств та висвітлено перспективи розвитку ринку друкованої продукції України. Індекс рубрикатора НБУВ: С62:У9(4УКР)307.051.1 + У9(4УКР)307.051.1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС42574

5. Дисертації, захищені в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова та Українській академії друкарства в 1983 - 2008 рр.: бібліогр. покажч. / Уклад.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 87 с. — ISBN 978-966-322-145-8. — укр. Наведено бібліографічні описи дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук, захищених в Українській академії друкарства (до 1994 р. - Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова) у період 1983 - 2008 рр., в яких досліджено актуальні проблеми розвитку поліграфії, зокрема, економіки галузі, машин і поцесів поліграфічного виробництва, інформаційних технологій. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я175 + Ч617 я1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА720790

6. Дослідження математичної моделі системи автоматичного регулювання натягу прямої дії при намотуванні стрічкових матералів в рулонних друкарських машинах / Б. Дурняк // Вісн. держ. ун-ту "Львів. політехніка". Комп'ют. інженерія та інформ. технології. — 1999. — N 380. — С. 72-76. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. Проаналізовано ефективність системи автоматичного регулювання натягу стрічкового матеріалу прямої дії флексографської друкарської машини. Індекс рубрикатора НБУВ: М802-5-05 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29409/А

7. Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930 - 1970 роках: біобібліогр. покажч.: у 2 ч. Ч. 1. Алфьоров - Львовський / Уклад.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2009. — 440 с. — ISBN 978-966-322-162-5. — укр. Наведенобібліографію друкованих творів професорів, викладачів і співробітників Українського поліграфічного інституту імені І.Федорова за 1930 - 1970 рр. про напрямки науково-педагогічної роботи ВНЗ, зокрема, дослідження функціонування видавничо-поліграфічної галузі України (книги і брошури, статті у газетах і журналах). Індекс рубрикатора НБУВ: М8я183 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В352098/1

8. Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930 - 1970 роках: біобібліогр. покажч.: у 2 ч. Ч. 2 / Уклад.: Б.В. Дурняк; О.В. Мельников; О.М. Василишин; С.Г. Янчишин; В.В. Стасенко; Укр. полігр. ін-т ім. І.Федорова. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2009. — 389 с. — ISBN 978-966-322-163-2. — укр. Наведено біографічні дані та бібліографічні описи друкованих праць (за період 1930 - 1970 рр.) науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова, зокрема, Ю.П. Мазуренка, М.М. Масловатого, Л.В. Назарової, А.І. Петрука, Д.В. Чабана, Д.Я. Шлапака, В.І. Яковлевої. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я183 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В352098/2

9. Кваліологія книги. Вип. 1(11) / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 129 с. — укр. Проаналізовано особливості висушування флокованихзображень, відтворення градацій у флексографічному друці на полімерних плівках. Висвітлено фізико-механічні властивості кашированого мікрогофрокартону, вплив властивостей паперів на якість відбитків рулонного офсетного друку часописів, матеріалів штампів для тиснення на їх стійкість до зношування. Наведено результати дослідження товщини клейового шару та рівномірності його нанесення на корінець книжкового блока за умов незшивного клейового скріплення. Розглянуто питання застосування лазерів у процесах поліграфічного виробництва. Описано системи контролю фарбонанесення в аркушевому офсетному друці, модель системи перетворень технології тиснення фольгою. Індекс рубрикатора НБУВ: М81/87 я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

10. Кваліологія книги: зб. наук. пр. Вип. 1(13) / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 85 с. — укр. Розглянуто питання моделювання пріоритетності впливу синтезованих критеріїв на процес заверстування ілюстрацій. Проаналізовано вплив швидкості подавання аркуша на точність його позиціювання на накладному столі, повітряного потоку на параметри паперу під час згину. Висвітлено проблему систематизації контрольованих показників якості кашированого гофрокартону. Описано процес сепарації під час нанесення флокованих зображень, особливості теплового калібрування трафаретної сітки. Визначено взаємодію розчинників з лаковим і фарбовим шаром під час лакування відбитків. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4Укр)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

11. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 10 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 91 с. — укр. Наведено результати теоретичних і прикладних досліджень, пов'язаних з проблемами впливу технологій, матеріалів, обладнання, умов і організацій праці на якісні показники (ЯП) поліграфічної продукції. Розглянуто вплив висоти гофри тришарового гофрокартону на ЯП друку в процесі різних напрямків бігу хвиль, визначено оптичні щільності та візуально оцінені відтворення кольорового зображення. Розкрито організаційно-економічні аспекти формування техніко-економічної бази виробництва за якісним критерієм. Проаналізовано сучасний стан математичного забезпечення процесів формування спусків сторінок видань на друкарські форми. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

12. Кваліологія книги: зб. наук. пр. Вип. 2(12) / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 107 с. — укр. Розглянуто проблему розвитку і впровадження нанотехнологій у поліграфічній галузі. Описано деформаційні властивості паперу під час зволоження. Проаналізовано вплив барвників на довговічність паперу, способи контролю товщини шару фарби у друкарській машині. Наведено технологічні характеристики відбитків, одержаних на різних зразках паперу, розмірні та фізико-механічні характеристики картонів, призначених для виготовлення видань для незрячих. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4Укр)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

13. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 7 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2004. — 181 с. — укр. Проаналізовано технологічні процеси у поліграфії, технології електронних видань, поліграфічного виробництва, оздоблення друкованої продукції. Описано структуру електронного бібліотечного каталогу, особливості технологій читання електронних книг. Розглянуто новий спосіб цифрового растрування зображень з модульованою частотою, питання використання лазерного копіювання для виготовлення трафаретних друкарських форм. Наведено результати досліджень геометричної структури поверхні офсетного полотнища в системі 3D, процесу набрякання гумовотканинних офсетних полотен. Визначено кваліметричні показники книжкових блоків, особливості технології трансферного друку. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

14. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 8 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2005. — 207 с. — укр. Визначено якісні показники поліграфічної продукції, здійснено моделювання процесу перетворення формул абстрактних алгоритмів. Розглянуто особливості підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної галузі, кольорового оформлення у політичній рекламі, створення та дослідження клеїв для виготовлення гофрокартону. Проаналізовано вплив складових гофро- і мікрогофрокартонів на їх експлуатаційні показники, описано метод аналізу ієрархій в оцінюванні параметрів видань. Виконано порівняльний аналіз якісних ознак відбитків, одержаних термотрансферним друком, висвітлено коливальні явища в зоні контакту стрічка - голчастий електрод. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

15. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 9 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 103 с. — укр. Розглянуто особливості комп'ютерних процедур опрацювання текстових даних, наведено інформаційно-технологічну модель друкарської підготовки видань. Викладено історію розвитку та проаналізовано сучасний стан формату обміну електронними документами OpenDocument, висвітлено його недоліки та переваги, а також визначено перспективи розвитку формату. Показано роль і місце творчості Я.Гніздовського у графіці української діаспори середини - другої половини ХХ ст. і української графіки загалом. Описано програмні продукти для застосування в системах керування якісними показниками. Розкрито теоретичні аспекти масової нейтралізації бібліотечних колекцій. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + Щ153(4/8=УКР)6-8 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

16. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 13 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2005. — 319 с. — укр. Проаналізовано нелінійну модель стрічкоживильного пристрою рулонної друкарської машини, математичну модель зміщення фарб на багатофарбових рулонних ротаційних друкарських машинах. Описано функцію профілю послідовності друкувальних елементів флексографічних форм, наведено результати комп'ютерного симулювання та рекомендації налагодження параметрів функції. Розглянуто методи розрахунку автоматичних систем регулювання з цифровими ПІ-регуляторами, а також методи побудови швидкодіючих регуляторів систем автоматичного керування за умов заданої точності обчислень. Висвітлено питання лінеаризації адаптивних систем керування нестаціонарними динамічними лінійними об'єктами. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + З970.62я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

17. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 14 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2005. — 353 с. — укр. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

18. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 15 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 377 с. — укр. Розглянуто ймовірнісний метод визначення місця програмної похибки в процесі опрацювання певної кількості текстової інформації. Викладено універсальну методику визначення передачі ланцюгового багатоконтурного графа, основні етапи проектування архітектури комп'ютерної системи візуалізації графів, методи пошуку інформації в файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів. Описано методи статистичного моделювання субгауссівських випадкових процесів і полів під час випробувань технічних систем, процеси синтезу математичних моделей формул абстрактних алгоритмів, структуру логістичної інформаційної системи та формування єдиної інформаційної бази. Проаналізовано особливості інтелектуальної медичної системи DentExp під час постановки діагнозу, моделювання взаємодії персональних комп'ютерів у локальній обчислювальній мережі гетерогенної архітектури, комп'ютерні методи обробки зображень для сучасних технологій захисту цінних паперів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + З970.62я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

19. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 16 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 375 с. — укр. Описано алгоритм синтезу регуляторів систем автоматичного керування в частотній області з заданою точністю апроксимації, аналогово-цифровий перетворювач електроенергії для даних систем, алгебричні цифрові нелінійно-апроксимуючі перетворювачі, технологію стеганографії як метод впровадження цифрових водяних знаків у цифрові зображення. Наведено оцінку метрологічних характеристик пристроїв малохвильового перетворення сигналів. Викладено характеристику поглинання та розсіяння світлового потоку фотополімерною системою в контексті хвильової теорії. Розглянуто питання застосування хвильового перетворення для опрацювання реограм. Визначено показник якості послуг в телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів. Проаналізовано модель розрахунку перехресних завад зі спектральним ущільненням каналів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + З97я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

20. Комп'ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. N 17 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 149 с. — укр. Розглянуто задачу розроблення симулятора для автоматичної побудови статистичних характеристик фарбо-друкарських систем послідовної структури. Висвітлено питання підвищення ефективності автоматизованих систем електронного документообігу. Описано систему резервного відновлення програмного забезпечення комп'ютерних лабораторій, пристрій планування та керування обробкою потоків даних для процесорів їх стискання. Проаналізовано методи і математичні моделі процесів вимірювання енергетичних параметрів сигналів у часовій, частотній та часо-частотній областях. Визначено оптимальні параметри та наведено порогові характеристики частотного демодулятора на основі нелінійної системи фазового автоналаштування частоти другого порядку для частотної модуляції груповим сигналом мовної інформації. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

21. Комп'ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. N 18 / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 249 с. — укр. Проаналізовано вплив розміщення друкуючих елементів на поверхні форми на процес розподілу фарби у даних системах. Розглянуто питання моделювання послідовності растрових комірок анілоксового валу. Визначено параметри систем натягу стрічки рулонних ротаційних машин в системі MATLAB. Висвітлено методологію автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем, які базуються на технологіях мікроелектроніки та мікромеханіки. Описано матричний метод аналізу оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів. Розв'язано нелінійну задачу Вебера для оптимізації структури корпоративної інформаційної мережі. Обгрунтовано математичну модель електроретино-графічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу з використанням енергетичної теорії стохастичних сигналів, дискретну математичну модель мостового паралельного тиристорного інвертора, методи оцінки інтегральних характеристик сигналів з використанням малохвильового перетворення, структурний метод підвищення швидкодії компенсаційних інтегруючих перетворень "напруга-частота". Розкрито аспекти побудови число-імпульсних функціональних перетворювачів зі зрівноважуванням. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

22. Логістика в поліграфічному виробництві: Навч. посіб. / С.Ф. Гавенко, Б.В. Дурняк, Р.С. Зацерковна. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. — 144 с. — Бібліогр.: с. 139-141. — ISBN 966-322-070-8. — укр. Висвітлено історію виникнення, основні поняття та визначення логістики. Розглянуто матеріальні потоки в поліграфічному виробництві, зокрема, постачання формного виробництва, рулонного паперу, фарби, зволожувальних розчинів і допоміжних засобів. Розкрито критерії ефективності функціонування складу та вибору постачальників. Охарактеризовано інформаційну інфраструктуру підприємства, етапи технології штрихового кодування, систему штрихового розповсюдження та вимоги до нанесення штрих-кодів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8-6я73 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА681548

23. Математична модель нестаціонарної стрічкопровідної ділянки / Б.В. Дурняк, І.М. Хмельницька, М.М. Луцків // Поліграфія і вид. справа: наук.-техн. зб. — 2008. — N 2. — С. 123-131. — укр. Розглянуто задачу побудови математичної моделі натягу стрічки на ділянці як нестаціонарного об'єкта регулювання, обумовленого зміною швидкості руху стрічки у широких межах. Надано результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802.4-5-04 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

24. Математична модель стрічкопровідної ділянки при нестаціонарному режимі роботи / Б.В. Дурняк, І.М. Хмельницька, М.М. Луцків // Поліграфія і вид. справа: наук.-техн. зб. — 2009. — N 1. — С. 88-96. — укр. Розглянуто задачу побудови математичної моделі натягу стрічки за наявності приросту швидкості на ділянці у нестаціонарному режимі, обумовленого зміною швидкості руху стрічки у широких межах. Надано результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802.4-5-04 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

25. Математичне моделювання натягу в послідовно з'єднаних стрічкопровідних ділянках при нестаціонарному режимі роботи / Б.В. Дурняк, М.М. Луцків, І.М. Хмельницька // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2009. — N 1. — С. 68-76. — укр. Розглянуто задачу побудови математичної моделі натягу в послідовно з'єднаних стрічкопровідних ділянках як нестаціонарного об'єкта регулювання, обумовленого зміною швидкості руху стрічки в широких межах. Надано результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802-5-04 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

26. Математичне описування форми криволінійних контурів паперово-картонних виробів / Б.В. Дурняк, О.І. Млинко // Упаковка. — 2009. — N 3. — С. 35-37. — укр. Зазначено, що на стадії проектування засобів виготовлення криволінійних контурів у паперово-картонних виробах вихідними даними є дизайнерські рішення, втілені в макеті. Для якісного оцифровування зображення за допомогою сканера чи цифрової камери потрібно мати чітке зображення контурів. Наведено результати застосування методу оцифровування криволінійних контурів макетів із застосуванням аналітичного описування форми контуру паперових виробів. Індекс рубрикатора НБУВ: Л779-9 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15241

27. Модель зміщення фарб у рулонних друкарських машинах з випередженням швидкості циліндрів друкарських пар / Б.В. Дурняк, І.М. Хмельницька // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2006. — N 9. — С. 49-56. — укр. Розв'язано задачу побудови моделі зміщення фарб у рулонних друкарських машинах із жорстким зв'язком циліндрів друкарських пар з урахуванням послідовного випередження їх швидкостей, яка обчислюється інтегруванням приросту на інтервалі часу. Наведено результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802-1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

28. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 1(11) / Ред.: Б.В. Дурняк. — Л., 2007. — 117 с. — укр. Викладено методику визначення основних параметрів механізмів неповнозубих коліс з кулачковим вмиканням за допомогою номограм. Наведено дані комп'ютерного аналізу для перевірки результатів синтезу профілю кулачка в комбінованих мальтійських механізмах. Висвітлено результати досліджень процесів зношування ферито-перлітних сталей з підвищеною зносостійкістю. Розглянуто питання моделювання забруднення растрових комірок анілоксового вала. Визначено гідравлічний опір конструкції пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем на основі комп'ютерного моделювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

29. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 1(13) / Ред.: Б.В. Дурняк. — Л., 2008. — 238 с. — укр. Висвітлено кінематику механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з криволінійною напрямною в рулонних друкарських машинах. Проаналізовано перспективи обрізування книжного блока багатолезовими круговими інструментами. Визначено параметри друкарського процесу флексографічного друку за виробничих умов, взаємодію ультрафіолетових лаків з флексографічними формними пластинами, вплив фізико-хімічної обробки поліпропіленових плівок на їх змочуваність. Розв'язано нестаціонарну задачу теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

30. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 2(10) / Ред.: Б.В. Дурняк. — Л., 2006. — 127 с. — укр. Розкрито сутність дебіторської заборгованості та наведено її класифікацію, розглянуто основні етапи управління на стадіях її формування та інкасації, визначено шляхи удосконалення системи управління. Викладено методику рейтингової оцінки рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур та результати її випробувань у державних видавництвах України. Висвітлено процес формування корпоративної структури поліграфічних підприємств, проаналізовано вплив корпоративного управління на інвестиційну активність даних підприємств. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)307.051я54 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

31. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 2(12) / Ред.: Б.В. Дурняк. — Л., 2007. — 164 с. — укр. Висвітлено проблеми та тенденції корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Проаналізовано розвиток графічних методів захисту поліграфічних документів. Наведено класифікацію технологій та матеріалів тиснення. Описано математичні моделі впливу властивостей паперів на якість відбитків газетного рулонного офсетного друку. Визначено шляхи удосконалення процесу оздоблення керамічних виробів ультрафіолетовими фарбами трафаретного друку. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

32. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 6 / Ред.: Б.В. Дурняк. — Л., 2003. — 180 с. — укр. Наведено результати дослідження параметрів процесу обрізування книжкових блоків у машинах карусельного типу, поперечних коливань циліндрів друкарського апарата ротаційної машини. Проаналізовано геометричні параметри процесу обрізування книжкових блоків дисковим ножем з планетарним приводом, вплив заповнення флексографічної форми на товщину шару фарби на відбитках. Визначено оптимальні кути тиску в кулачкових механізмах, змінну довжину кривошипа для забезпечення переміщень повзуна з постійною швидкістю. Описано друкарські властивості нового офортного паперу, друкарські форми для тамподруку з фотополімеризаційноздатних матеріалів, кінетику набрякання офсетних гумотканинних полотнищ. Розглянуто питання оптимізації процесу верстання сторінок книжкових видань з використанням графів. Висвітлено взаємозв'язок кольорової моделі сканувального пристрою та характеристик цифрового півтонового зображення. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4Укр)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

33. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 9 / Ред.: Б.В. Дурняк. — Л., 2006. — 119 с. — укр. Висвітлено проблеми каширування мікрогофрокартону та нанесення друкованих зображень. Проаналізовано особливості цифрового растрування півтонового зображення з використанням фрактальних кривих, генерування частотно-модульованих та частотно-амплітудно-модульованих растрових структур на основі кривої Гільберта. Наведено результати дослідження піноутворення флексографічних друкарських фарб, статистичну оцінку відтворення штрихових кодів тамподруком на пакованнях з алюмінію. Розглянуто методи сушіння відбитків і удосконалення закріплення контрастної речовини за допомогою методу конвекційного нагріву, способи реалізації оптимізованих систем керування електроприводами намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин, методи цифрового перетворення зображень. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

34. Некоторые вопросы управления предприятием / Б.В. Дурняк, Л.П. Билык // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования - 2003: IV Междунар. науч.-техн. конф. — К., 2003. — С. 51-52. — ISBN 966-7505-42-1. — рус. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч239.9 + У9(4Укр)290-21

35. Один из способов описания критических факторов / Б.В. Дурняк, Л.П. Билык // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования - 2003: IV Междунар. науч.-техн. конф. — К., 2003. — С. 56-57. — ISBN 966-7505-42-1. — рус. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)290-210.301

36. Основи проектування цифрових логічних пристроїв: Навч. посіб. / Б.В. Дурняк, І.Т. Стрепко, Г.Н. Тітов, О.В. Тимченко. — Л.: Вид-во УАД, 2006. — 273 с. — Бібліогр.: с. 271-272. — ISBN 966-322-019-8. — укр. Розглянуто математичні засади цифрової техніки (ЦТ), логічні засади синтезу елементів пристроїв автоматизації. Наведено методи опису функцій логічних елементів, мінімізації функцій алгебри логіки. Охарактеризовано функціональні та запам'ятовувальні пристрої ЦТ, викладено питання синтезу комбінаційних і послідовних пристроїв. Висвітлено особливості проектування логічних пристроїв на основі однокристальних мікро-ЕОМ сімейства МК-51. Індекс рубрикатора НБУВ: З973-047-02 я73 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА675423

37. Перспективи розвитку ринку друкованої продукції України / Б. Дурняк, А. Штангрет, О. Мельников // Вісн. Кн. палати. — 2006. — N 11. — С. 9-13. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.4(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15184

38. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб., систематиз. покажч. матеріалів, опублік. 1964 - 2004 рр. / Уклад.: Б.В. Дурняк. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2009. — 240 с. — ISBN 978-966-322-152-6. — укр. Наведено систематизований покажчик матеріалів, опублікованих у науково-технічному збірнику "Поліграфія і видавнича справа" з 1964 - 2004 рр. з питань економіки й організації видавничої справи та поліграфічної діяльності, поліграфічного машинобудування, технології поліграфічного виробництва, автоматизації видавничих і поліграфічних процесів, книгознавства та книгорозповсюдження, підготовки кадрів з урахуванням ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила скорочення". Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я1 + Ч617 я1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА719771

39. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. Вип. 1(45) / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 198 с. — укр. Висвітлено проблеми політики маркетингових комунікацій сучасного книжкового ринку України. Проаналізовано редагування як важливий чинник формування ідіостилю газети, роль художньої образно-символічної інформації у формуванні професійної культурознавчої компетентності редакторів. Розглянуто питання формування професійної компетентності студентів-редакторів на основі вивчення поезії. Розкрито витоки київської школи редагування. Визначено ефективність процесів ідентифікації поліграфічних документів. Описано поліграфічні методи формування графічних засобів захисту документів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) + Ч617.4(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

40. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. Вип. 1(47) / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 137 с. — укр. Проаналізовано особливості сучасного книговидання Національної академії наук України. Висвітлено досвід опрацювання енциклопедичних видань, зокрема "Енциклопедії історії України". Визначено бібліотекознавчу стратегію формування фонду наукових видань Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Наведено відомості про електронні наукові журнали відкритого доступу в сучасній системі наукової комунікації. Розглянуто питання пропаганди книг і читання серед учнів у книгознавчо-педагогічному контексті. Описано функції паблік-рилейшнз у процесі популяризації книг і просуванні їх на ринок. Викладено результати маркетингових досліджень сучасного українського книгобізнесу. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я54(4УКР)3 + Ч617.167.2 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

41. Поліграфія і видавнича справа: Наук.-техн. зб. Вип. 2(44) / Ред.: Б.В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 150 с. — укр. Висвітлено передумови розвитку вітчизняного видавничого підприємництва, товарознавчі аспекти керування якістю книжкової продукції. Проаналізовано здобутки та проблеми енциклопедичного книговидання в Україні за ринкових умов, особливості утвердження ринкових засад у книговидавничій галузі. Розглянуто питання застосування методів пропаганди, паблік рілейшнз, промоції в книговидавництві за допомогою ЗМІ. Визначено культуру торговельного обслуговування як фактор конкурентоспроможності книгарен